หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
www.sribunruang.go.th
สายตรงนายก
โทร 087-952-0391
1
2
3
 
 
 
 
ช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 20 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 20 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 16 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศ [ 11 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศ [ 11 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศ [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและชึ้นทะเบียนลุนัขและแมว ครั้ง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย พร้อมติ [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข ๒ [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร รายการกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 เ [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 เ [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถก [ 28 มี.ค. 2567 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้าห้วยวังทอ [ 28 มี.ค. 2567 ]ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ว [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 เ [ 27 มี.ค. 2567 ]

 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
กลุ่มทอเสื้อพับ บ้านโคกสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชุนบ้านหนองบัวน้อย หมู่ 7
 
 
เลิฟซี ทราเวล (17 ก.ย. 2566)    อ่าน 179  ตอบ 0  
(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) ให้ปั๊มฟีด เป็นตัวช่วยเกษตรกรในการจ่ายวิตามินแก่ไก่ในฟาร (17 ก.ค. 2566)    อ่าน 389  ตอบ 0  
สวัสดีครับ.... (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1415  ตอบ 2  
 
อบต.ศรีบุญเรือง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ประจำท้องถิ่น ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ [ 1 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีบุญเรือง พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน [ 1 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต [ 21 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 23 
อบต.ศรีบุญเรือง ช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 20 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 22 
อบต.ศรีบุญเรือง ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 20 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 16 
อบต.ศรีบุญเรือง ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 22 
อบต.ศรีบุญเรือง ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีบุญเรือง การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีบุญเรือง การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ตามโครงการจัดทำถังขยะแบบเปียกลดโลกร้อน [ 18 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีบุญเรือง ประชาคมหมู่บ้านตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม [ 18 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีบุญเรือง ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 18 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีบุญเรือง ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 18 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.ศรีบุญเรือง โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.อำเภอศรีบุญเรืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด(เกลียวสัมพันธ์ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 25 
อบต.ศรีบุญเรือง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 34 
อบต.ศรีบุญเรือง ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 45 
 
นภ 0023.1/ว 838 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567  [ 23 ม.ค. 2567 ]  
นภ 0023.4/ว108 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  [ 4 ม.ค. 2567 ]  
นภ 0023.4/ว14161 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 26 ธ.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 13170 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการ กรณี การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12967 การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว12752 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว12641 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12375 แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12177 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12132 มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11753 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11661 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11415 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11184 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว10439 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว9767 ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อจ ้างเหมาบริการเป็นแ ม่บ้านทำความสะอาด  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 8796 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 22 ส.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 8581 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  [ 16 ส.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 8428 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีเร่งด่วน  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
 
 
 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีบุญเรือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง