หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรท [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างข [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 71 
 


ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์รถกู้ชีพ - กู้ภัย บจ 7738 โดยว [ 11 มิ.ย. 2561 ]ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพแก่ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 รายการ [ 6 มิ.ย. 2561 ]

 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
 

กลุ่มทอเสื้อพับ บ้านโคกสวรรค์
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
ขอทราบข้อมูล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 109  ตอบ 1  
เทิดทูลสถาบันฯ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 250  ตอบ 0  
ขออนุญาตท่านแอดมิน ประกาศนะครับ ... ต้องการซื้อที่ดิน (2 พ.ย. 2559)    อ่าน 231  ตอบ 0  
 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรท [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างข [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 71 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 45 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าโนนบ้านเล้า ม.14 [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 95 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ดำเนินโครงการส่งเสริมบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ใน [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
อบต. ศรีบุญเรือง โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
อบต. ศรีบุญเรือง [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 99 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จัดโครงการกีฬาประชาชนสัมพันธ์ประจำท้องครั้ง ครั [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 94 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อกคนเวิร์ส ถนนสายบ้านนาแพง-เทศบาลจอมทอง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.16 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.15 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
 
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
นภ0023.1/1303 แจ้งดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]   
นภ 0023.5/ว 19782 ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดสาวงามเมืองลู่มภู ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 7256 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561  [ 25 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 6602 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 74402/323 ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคางานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 309 ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES  [ 6 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 5592 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]   
0023.3/ว4851 รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 30 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.5/ว 222 แจ้ง อปท.รับเช็คเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ต.ค.60-ก.พ.61 [ 23 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 4-5) [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 1-3) [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 14517 เชิญชวนเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล "สะออนหลาย ผ้าไทลุ่มภู" [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4356 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 198 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "An Introduction to STEM E [ 9 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 199 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ [ 9 เม.ย. 2561 ]   
ที่ นภ 0023.3/ว 4234 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 9 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 173 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการสัมม [ 29 มี.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 172 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่ [ 29 มี.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 156 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]   
 
อบต. ศรีบุญเรือง ขอทราบข้อมูล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 109  ตอบ 1
อบต. ศรีบุญเรือง เทิดทูลสถาบันฯ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 250  ตอบ 0
อบต. ศรีบุญเรือง ขออนุญาตท่านแอดมิน ประกาศนะครับ ... ต้องการซื้อที่ดิน (2 พ.ย. 2559)    อ่าน 231  ตอบ 0

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีบุญเรือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง