หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
www.sribunruang.go.th
สายตรงนายก
โทร 087-952-0391
1
2
3
 
 
 
 

การจัดทำแผนแม่บทชุมชน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตกรรมไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจในชุมชน

สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว
 
 
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท.
 
 
 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ

การสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

ส่งเสริมการสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง

การบริการประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวปกครองส่วนท้องถิ่น
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558